Hotline : 0977 85 66 99 -  Email : nhiethan@gmail.com

Vietnamese Chinese (Simplified)

Thông tin bổ sung

 • Giá Liên hệ để giá tốt
 • Thông số kỹ thuật

  ....

 • Bộ phụ kiện

  ....

   

Thông tin bổ sung

 • Giá Liên hệ để giá tốt
 • Thông số kỹ thuật

                        

 • Bộ phụ kiện
  • Nguồn máy
  • Dây kẹp mass
  • Dây kềm hàn

Thông tin bổ sung

 • Giá Liên hệ để giá tốt
 • Thông số kỹ thuật

                        

 • Bộ phụ kiện
  • Súng cắt P80
  • Dây khí
  • Đồng hồ
  • Phụ kiện kèm theo (nếu có)

Thông tin bổ sung

 • Giá Liên hệ để giá tốt
 • Thông số kỹ thuật

                     

 • Bộ phụ kiện
  • Súng cắt P80
  • Dây khí
  • Đồng hồ
  • Phụ kiện kèm theo (nếu có)

Thông tin bổ sung

 • Giá Liên hệ để giá tốt
 • Thông số kỹ thuật

                             

 • Bộ phụ kiện
  • Súng cắt P80
  • Dây khí
  • Đồng hồ
  • Phụ kiện kèm theo (nếu có)

Thông tin bổ sung

 • Giá Liên hệ để giá tốt
 • Thông số kỹ thuật

                         

 • Bộ phụ kiện

  1. Chế độ hàn TIG:

  • Nguồn máy 400A
  • Dây khí
  • Súng hàn Tig WP
  • Đồng hồ Argon
  • Phụ kiện tặng kèm (nếu có)

  2. Chế độ hàn que (ARC)

  • Dây kẹp mass
  • Dây kềm hàn

Thông tin bổ sung

 • Giá Liên hệ để giá tốt
 • Thông số kỹ thuật

                         

 • Bộ phụ kiện

  1. Chế độ hàn TIG:

  • Nguồn máy 300A
  • Dây khí
  • Súng hàn Tig WP
  • Đồng hồ Argon
  • Phụ kiện tặng kèm (nếu có)

  2. Chế độ hàn que (ARC)

  • Dây kẹp mass
  • Dây kềm hàn

   

Thông tin bổ sung

 • Giá Liên hệ để giá tốt
 • Thông số kỹ thuật

                        

 • Bộ phụ kiện

  1. Chế độ hàn TIG:

  • Nguồn máy 250A
  • Súng hàn Tig WP
  • Đồng hồ Argon
  • Phụ kiện tặng kèm (nếu có)

  2. Chế độ hàn que (ARC)

  • Dây kẹp mass
  • Dây kềm hàn

   

Thông tin bổ sung

 • Giá Liên hệ để giá tốt
 • Thông số kỹ thuật

                            

 • Bộ phụ kiện
  • Nguồn máy 500I
  • Dẫn dây máy hàn
  • Súng hàn MIG 500
  • Đồng hồ CO2
  • Dây khí
  • Phụ kiện tặng kèm (nếu có)

Thông tin bổ sung

 • Giá Liên hệ để giá tốt
 • Thông số kỹ thuật

                         

 • Bộ phụ kiện
  • Nguồn máy 350G
  • Dẫn dây máy hàn
  • Súng hàn MIG 350
  • Đồng hồ CO2
  • Dây khí
  • Phụ kiện tặng kèm (nếu có)

Phụ kiện khác